Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Izsludināts projektu pieteikumu konkurss ELFLA3 un EJZF3 rīcībās

ziņa publicēta 02.03.2017

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu.

Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 150 000.00 EUR – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 50 000.00 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – 100 000.00 EUR

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 3.marta līdz 2017.gada 3.aprīlim.

Finansējuma sadalījums rīcībām ir sekojošs:
  • Rīcība Nr.ELFLA3 "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana". Rīcības mērķis ir atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību. Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 50 000 EUR.‍‍
  • Rīcība Nr.EJZF3 "Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība". Rīcības mērķis ir atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras pilnveidošanu un attīstību. Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 100 000 EUR.
‍Projektu īstenošanas termiņi:

a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. 

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

‍Kontaktinformācija: biedrība „Sernikon”, adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163, valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, tālr. 26121424, e-pasts: zane.serzante@carnikava.lv 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »