http://sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=95
ziņa publicēta 14.02.2018

Apstiprināti ierosinātie grozījumi stratēģijā

Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis Biedrības ierosinātos grozījumus Stratēģijā

Grozījumi tiek veikti, lai iekļautu Ministru kabineta Nr.605 veiktos grozījumus, tādējādi veicinot zivsaimniecības fonda finansējuma apguvi. Savukārt grozījumi finansējuma sadales plānā tiek veikti, lai efektīvi tiktu izmantots piešķirtais finansējums

Veikti sekojoši grozījumi:

1. Precizēts rīcības Nr.EJZF1 “Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai” atbalstītais rīcības programmas pasākuma mērķis: „ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”

2. Precizēts rīcības Nr.EJZF2 “Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā” atbalstīto rīcības programmas pasākuma mērķis: „ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”;

3. Precizēts finansējuma sadales plāns, nosakot, ka:

3.1. Atlikusī finansējuma daļa no rīcības Nr.ELFLA3 „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, 632,00 EUR apmērā, tiek novirzīta uz rīcību Nr.ELFLA2 „Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”;

3‍.2. Atlikusī finansējuma daļa no rīcības Nr.EJZF3 „Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”, 1011,70 EUR apmērā, tiek novirzīta uz rīcību Nr.EJZF2 „Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”.